• Česko-Slovenská študentská vedecká konferencia
  v didaktike informatiky

  5. ročník

  Slide 1
 • Česko-Slovenská študentská vedecká konferencia
  v didaktike informatiky

  5. ročník

  Slide 2
 • Česko-Slovenská študentská vedecká konferencia
  v didaktike informatiky

  5. ročník

  Slide 3
 • Česko-Slovenská študentská vedecká konferencia
  v didaktike informatiky

  5. ročník

  Slide 4
 • Česko-Slovenská študentská vedecká konferencia
  v didaktike informatiky

  5. ročník

  Slide 5

Pozývame vás na piaty ročník Česko-Slovenskej študentskej vedeckej konferencie v didaktike informatiky.


Česko-Slovenská študentská vedecká konferencia v didaktike informatiky (ďalej ŠVK DI) je príležitosťou pre študentov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia prezentovať vlastné vedecké a odborné práce z oblasti vyučovania informatiky. Cieľom prác má byť skvalitnenie vyučovania informatiky, prípadne iných predmetov (v materských, základných a stredných školách) prostredníctvom použitia moderných digitálnych technológií.

Konferencia sa bude konať 2. júna 2017 na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove.

Konferencie sa zúčastnia autori najlepších študentských vedeckých prác zo Slovenskej republiky (SR) a Českej republiky (ČR). Ide o práce zamerané na:

 1. návrh a overenie metodiky vyučovania informatiky,
 2. realizáciu výskumu v teórii vyučovania informatiky,
 3. využívanie digitálnych technológií na školách (materských, základných, stredných, špeciálnych) s cieľom rozvíjať digitálne kompetencie detí a žiakov,
 4. tvorbu edukačného softvéru.

Práce prihlásené do súťaže budú posudzované odbornou komisiou. Každý súťažiaci svoju prácu predstaví odbornej komisii prostredníctvom PPT prezentácie v časovom rozsahu najviac 15 minút. Najlepšie práce v každej sekcii budú odmenené.

Termíny

10. apríl 2017 Vyhlásenie ŠVK DI
do 10. mája 2017 Registrácia a prihlásenie prác
do 10. mája 2017 Zaslanie prác
1. júna 2017 Príchod prvých účastníkov
2. júna 2017 Konanie ŠVK

Sekcie

S1 Edukačný softvér - tvorba edukačného softvéru
S2 Metodické práce - návrh a overenie metodiky vyučovania informatiky
S3 Výskumné práce - realizácia výskumu v teórii vyučovania informatiky
S4 Digitálne technológie na školách - rozvoj digitálnych kompetencií detí a žiakov mimo predmetu informatika na všetkých typoch škôl (materských, základných, stredných, špeciálnych), prípadne v rámci mimoškolských aktivít

Predchádzajúce ročníky

Bratislava

 1. ročník http://www.edi.fmph.uniba.sk/svk-di/svk_di13/
 2. ročník http://www.edi.fmph.uniba.sk/svk-di/

Ostrava

 1. ročník http://kik.osu.cz/data/

Ružomberok

 1. ročník http://itklub.ku.sk/svoc/

Konferencia je súčasťou riešenia grantového projektu KEGA 013PU-4/2015 Aplikácia kooperačných a komunikačných nástrojov v e-learningových kurzoch pre učiteľov primárneho vzdelávania.

Štatút

 1. Vyhlasovateľom konferencie je Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove.
 2. Konferencie sa môže zúčastniť každý študent (alebo kolektív študentov), ktorý je v danom akademickom roku študentom bakalárskeho, magisterského alebo doktorandského štúdia vysokej školy v SR alebo ČR, ktorá ho na konferenciu prihlasuje.
 3. Usporiadateľom 5. ročníka konferencie, ktorá sa koná dňa 2. júna 2017, je Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove.
 4. Účastníci predstavia svoju súťažnú prácu prostredníctvom prezentácie pred odbornou porotou. Odborné poroty vyberú najlepšie práce, ktoré budú ocenené diplomom a finančnou odmenou.
 5. Konferencia prebieha v troch sekciách:
  • S1 - Edukačný softvér - tvorba edukačného softvéru
  • S2 - Metodické práce - návrh a overenie metodiky vyučovania informatiky
  • S3 - Výskumné práce - realizácia výskumu v teórii vyučovania informatiky
  • S4 - Digitálne technológie na školách - rozvoj digitálnych kompetencií detí a žiakov mimo predmetu informatika na všetkých typoch škôl (materských, základných, stredných, špeciálnych), prípadne v rámci mimoškolských aktivít
  Programový výbor ŠVK má právo prerozdeliť sekcie v závislosti od počtu a zamerania prihlásených prác, prípadne niektorú sekciu zrušiť.
 6. Študenti sa na konferenciu prihlasujú prostredníctvom svojich fakúlt. Každá fakulta môže do každej sekcie vyslať najviac dve práce. Výber prác môžu fakulty uskutočniť prostredníctvom fakultných súťaží ŠVK/ŠVOČ. Termíny a organizácia fakultných súťaží alebo iný spôsob výberu prác sú záležitosťou jednotlivých fakúlt.
 7. Fakulty prihlásia študentov na konferenciu najneskôr do 10. mája 2017 prostredníctvom Zoznamu prihlásených prác spôsobom uvedeným v časti Prihlásenie prác.
 8. Študenti sa prihlásia do systému EasyChair, prostredníctvom ktorého zašlú abstrakt práce, text práce a posudok vedúceho práce elektronickou formou. Okrem toho vyplnia registračný formulár, aby si rezervovali ubytovanie a stravu počas konania konferencie.
  Termín pre vyplnenie registračného formulára je 10. máj 2017a pre zaslanie práce (vrátane abstraktu a posudku) elektronickou formou je 10. máj 2017. Študenti prinesú jeden vytlačený exemplár súťažnej práce a originál posudku podpísaný vedúcim práce na miesto konania konferencie a odovzdajú ich pri registrácií.
  Samotná práca, abstrakt a posudok musia byť napísané slovensky, česky alebo anglicky.
 9. Súťažné práce budú hodnotené podľa nasledujúcich kritérií:
  • pôvodnosť výsledkov a prínos práce pre oblasť vyučovania informatiky,
  • zaradenie práce do domáceho, prípadne svetového kontextu,
  • celkové spracovanie práce,
  • spôsob prezentácie práce a odpovede na prípadné otázky.
 10. Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien súťažiacim sa uskutoční za účasti predsedov odborných porôt a predstaviteľov vedenia fakulty.

Finančné zabezpečenie

Organizátor hradí
Ubytovanie účastníkov a štandardné stravné náklady účastníkov, vrátane občerstvenia počas konania konferencie.
Vysielajúca fakulta hradí
Ostatné nevyhnutné náklady spojené s účasťou študentov (cestovné a pod.).

Programový výbor

Mgr. Jan Berki, Ph.D. – KAP FP TUL Liberec
doc. Ing. Jana Burgerová, PhD. – KPTD PF PU v Prešove
doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc. – KITTV PdF UK Praha
doc. PaedDr. PhDr. Jiří Dostál, Ph.D. - KTIV UP Olomouc
Ing. Jana Jacková, PhD. – KI FPV UMB v Banskej Bystrici
doc. RNDr. Ľudmila Jašková, PhD. – KZVI FMFI UK Bratislava
Mgr. Hedviga Kochová, PhD. – KPTD PF PU Prešov
doc. RNDr. Gabriela Lovászová, PhD. – KI, FPV UKF Nitra
Ing. Janka Majherová, PhD. – KI PdF KU Ružomberok
RNDr. Ingrid Nagyová, PhD. – KIK PdF OU Ostrava
prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc. – KMI PdF TU Trnava
doc. RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD. – ÚI PrF UPJŠ Košice
doc. PaedDr. Jiří Vaníček, PhD. – KI PdF JČU České Budějovice

Program

Program konferencie

Výsledky

Výsledková listina

Sekcia S1 Edukačný softvér

Poradie Priezvisko a meno Univerzita, fakulta
1. Strmiska Ondřej JČU České Budějovice
2. Kováč Matúš UK Bratislava
3a. Gerencséri Kristián UKF Nitra
3b. Šimko Vladimír
Chovancová Patrícia
UK Bratislava

Sekcia S2 Metodické práce

Poradie Priezvisko a meno Univerzita, fakulta
1. Fecková Lucia UPJŠ Košice
2. Bartíková Martina JČU České Budějovice
3. Kováčová Natália UK Bratislava

Sekcia S3 Výskumné práce

Poradie Priezvisko a meno Univerzita, fakulta
1. Piskura Vladimír PU v Prešove
2. Basler Jaromír UP Olomouc
3. Štepita Marek PU v Prešove

Sekcia S4 Digitálne technológie v školách – nebola udelená cena (prihlásená 1 práca)

Doprava a ubytovanie

Ako sa k nám dostanete?

Adresa:

Prešovská univerzita v Prešove
Pedagogická fakulta
Ul. 17. novembra č. 15
080 01 Prešov
Slovakia

GPS: 48.991002, 21.233182

Vlakom / Autobusom

Vlaková a autobusová stanica sú oproti cez cestu na zastávke MHD Železničná stanica. Z vlakovej stanice sa musíte premiestniť podchodom na druhú stranu zastávky.
Linka MHD č. 38 smer Sídlisko III - vystúpite na 2. zastávke Vysokoškolský areál. Cena lístka 0,40 € dospelí, 0,20 € študenti.

Ubytovanie

Študenti sú ubytovaní v Študentskom domove PU v Prešove, Ul. 17. novembra. Večera sa podáva od 18,00 do 19,00.
Členovia programového výboru a školitelia sú ubytovaní v Súkromnom školskom internáte, Sabinovská 2. Večera sa podáva od 18,00 do 21,00.
http://www.dm-ad-po.sk/kontakt.html


Mapa VŠA

Vysokoškolský areál PU

Smer z KE BB BA

Smer z KE, BB, BA

Image

Smer z PP, SB, MI

Image

PF PU v Prešove

Galéria

Fotogaléria

Fotogaléria

Video zostrih

Video zostrih

Organizačné pokyny a registrácia

Prihlásenie prác

 1. Fakulty (pedagóg poverený výberom prác) pošlú zoznam prihlásených prác elektronicky na adresu hedviga.kochova@unipo.sk (prostredníctvom zdieľaného dokumentu) najneskôr do 10. mája 2017. Zoznam musí obsahovať:
  • názov práce
  • meno autora (autorov)
  • sekcia, do ktorej je práca prihlásená
  • e-mailový kontakt na vedúceho práce.
 2. Autor práce odovzdá
  • Abstrakt v rozsahu maximálne pol strany A4, ktorý obsahuje iba názov práce a vlastný text (nie mená autorov, školu/fakultu). Je v ňom okrem iného sformulovaný vlastný prínos autora, prípadne vzťah k diplomovej, či inej práci alebo k prácam podaným do iných súťaží podobného charakteru. Abstrakt je súčasťou aj tlačenej verzie práce a autor ho posiela cez systém EasyChair najneskôr do 10. mája 2017.
  • Vlastnú prácu - titulná strana práce musí výslovne vyjadrovať, že ide o prácu na konferenciu ŠVK-DI 2017. Elektronicky zaslaná verzia práce musí byť vo formáte PDF a posiela ju autor cez systém EasyChair do 10. mája 2017.
    
   Tlačená verzia práce musí byť vhodne zviazaná a autor ju odovzdá až pri registrácii, v deň konania konferencie.
    
  • Posudok vedúceho práce alebo iného vedecko-pedagogického pracovníka školy. V posudku má byť okrem iného presne vymedzený prínos autora (autorov). Posudok musí zaslať autor elektronickou formou do 10. mája 2017 vo formáte PDF (alebo JPEG) cez systém EasyChair (ako prílohu práce).Podpísaný originál posudku v tlačenom vyhotovení autor priloží k tlačenej verzii práce odovzdávanej pri registrácií v deň konania konferencie.

Registrácia

Registračný formulár vyplnia všetci účastníci konferencie - študenti, ktorí budú na konferencii prezentovať práce, členovia programového výboru i členovia odborných porôt.

Termín pre vyplnenie registračného formulára a pre zaslanie práce (vrátane abstraktu a posudku) elektronickou formou je 10. máj 2017.

Prípadné otázky posielajte na adresu hedviga.kochova@unipo.sk

Kontakt

Mgr. Hedviga Kochová, PhD.
Katedra prírodovedných a technických disciplín

Prešovská univerzita v Prešove
Pedagogická fakulta
Ul. 17. novembra č. 15
080 01 Prešov
Slovakia

Tel.: 051 / 7470 562
Email: hedviga.kochova@unipo.sk